Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy), znajdującego się pod adresem elektronicznym www.alte.pl (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

1. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Krzysztof K. Klich, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Przedsiębiorstwo ALT Krzysztof K. Klich" z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 46, 33-300 Nowy Sącz, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Nowym Sączu pod numerem 5099, NIP: PL7340003604, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

2. Cel i zakres zbierania danych

1. W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających, w szczególności z Usług Administratora takich jak: domeny, hosting, serwery wirtualne, serwery dedykowane, kolokacje, certyfikaty SSL, podpisy kwalifikowane, formularz kontaktowy, newsletter - usługa umożliwiająca otrzymywanie gazetki elektronicznej wydawanej przez Administratora, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 poniżej.
2. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
3. Administrator informuje, że jest uprawniony do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

3. Newsletter

1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
3. Newsletter jest bezpłatny.
4. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.alte.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk "Zapisz", posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
8. Administrator oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

4. Prawo dostępu

1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne

6. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8. Pliki Cookies

1. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
2. Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
5. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego bądź danych Użytkownika.
6. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
7. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
8. Pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis:

a) pliki Cookies sesyjne - usunięcie tych plików uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Serwisu
Pliki te są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki Cookies sesji umożliwiają poruszanie się po stronie bez konieczności podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostałty przez nich przekazane. Pliki Cookies sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.

b) pliki Cookies programu partnerskiego - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Pliki te są stosowane do obsługi programu partnerskiego, np. zliczania przekierowań ze strony partnera.

c) pliki Cookies analityczne (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
10. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sposób zarządzania plikami Cookies w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

9. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

10. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych należy kierować na adres Administratora.

11. Zmiany polityki prywatności

1. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 22.03.2013 r.