Napisz do nas

Wiadomość dla
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres e-mail
Numer telefonu
Nazwa konta lub domeny
Temat
Treść
Opcjonalnie dołącz plik
Przepisz kod Captcha

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo ALT Krzysztof K. Klich z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 46 wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 734-000-36-04, REGON 490016033, (dalej: Administrator). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@alte.pl
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług hostingowych zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług hostingowych, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i zapewnianiu wsparcia technicznego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy,
  2. prowadzenia rachunkowości Administratora – niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. zapobieganiu i wykrywania nadużyć, weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta, ustalenia i obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  4. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  5. prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Klienta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych, IT i wsparcia technicznego, pocztowe, telekomunikacyjne, consultingowe, prawne), działające na polecenie Administratora lub będące Administratorem danych Klienta, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego umowy. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług hostingowych będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy,
  2. dane osobowe zawarte i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
  3. dane osobowe przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionych Interesów Administratora będą przechowywane do czasu zrealizowania tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Klienta jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 7. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.